Pokemon GO Resistance Chart

Pokemon Go có tổng cộng 18 hệ khác nhau tác động mạnh đến kết quả PvP và PvE của game. Để giúp các Pokemen mới chơi và chưa nhớ bảng thuộc tính khắc hệ thì mình có tổng hợp nhanh 3 bảng khắc hệ thường được cộng đồng Pokemon GO sử dụng:

2 Bảng khắc hệ để dùng nhanh khi PvP trong Pokemon GO

Bảng tấn công dùng nhanh khi PvP

Icon_Normal Normal <- Icon_Fighting
Icon_Bug Bug <- Icon_Rock Icon_Flying Icon_Fire
Icon_Ground Ground <- Icon_Grass Icon_Water Icon_Ice
Icon_Dragon Dragon <- Icon_Dragon Icon_Fairy Icon_Ice
Icon_Flying Flying <- Icon_Electric Icon_Ice Icon_Rock
Icon_Electric Electric <- Icon_Ground
Icon_Psychic Psychic <- Icon_Bug Icon_Dark Icon_Ghost
Icon_Rock Rock <- Icon_Fighting Icon_Grass Icon_Ground Icon_Steel Icon_Water
Icon_Ice Ice <- Icon_Fighting Icon_Fire Icon_Steel Icon_Rock
Icon_Steel Steel <- Icon_Fighting Icon_Fire Icon_Ground
Icon_Fairy Fairy <- Icon_Poison Icon_Steel
Icon_Dark Dark <- Icon_Bug Icon_Fairy Icon_Fighting
Icon_Water Water <- Icon_Electric Icon_Grass
Icon_Fire Fire <- Icon_Ground Icon_Rock Icon_Water
Icon_Grass Grass <- Icon_Bug Icon_Fire Icon_Flying Icon_Ice Icon_Poison
Icon_Poison Poison <- Icon_Ground Icon_Psychic
Icon_Fighting Fight <- Icon_Fairy Icon_Flying Icon_Psychic
Icon_Ghost Ghost <- Icon_Dark Icon_Ghost

POGO-resistance-chart-simplify

Bảng khắc hệ rút gọn dễ hiểu

Pokemon-go-resistance-chart

Bảng khắc hệ đầy đủ của Niantic

Hàng ngang là dùng để thủ, hàng dọc dùng để tấn công.

Vòng tròn xanh = Super effective (cực hiệu quả)
Hình tam giác đỏ = Not very effective (Ít hiệu quả)
Khoảng trắng = Normal effectiveness (gây sát thương bình thường)
Dấu X màu đen = Immune (miễn nhiễm sát thương)

Pokemon-go-bang-khac-he-ninantic

Kyurim

Leave a Comment